Onze Privacy Policy of Privacybeleid

Slagerij Bernaerts hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywetgeving en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze verklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en alsook van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.  Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Het merendeel van de informatie op onze website heeft een informatief karakter en is ook beschikbaar zonder dat u hiervoor persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Er zijn wel mogelijkheden en acties (deze kan u zelf kiezen) waarvoor verzocht zal worden om persoonlijke gegevens in te geven (zoals bijvoorbeeld via het contactformulier,  recept, beoordeling, ervaring, online bestelling). Wij verbinden ons ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werden.

Gegevenscategorieën die wij verwerken:

 – Persoonsgegevens en informatie, door u zelf verschaft zoals bij het stellen van een vraag aan ons of om een door u gevraagde service of dienst te kunnen verstrekken. Deze gegevens kunnen o.a. uw naam & voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) omvatten;  inclusief gegevens voor facturatie doeleinden en/of informatie welke u verschaft om u e-mailberichten te versturen, nieuwsbrieven te kunnen ontvangen en/of voor marketingdoeleinden.

– Anonieme informatie van niet-persoonlijke aard van uw bezoek en gebruik van onze website o.a. Internet Protocol adres, informatie over uw computer hardware en software, uw vermoedelijke geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, datum, tijdsduur van bezoek of gebruik, het aantal bezochte pagina’s, type toestel (desktop, smartphone, tablet), leeftijdscategorie en geslacht. Deze informatie maakt het ons mogelijk maken om onze website en uw gebruik-en surfervaring te kunnen optimaliseren.

– Elke andere informatie die u ons vrijwillig verschaft tijdens het bezoek aan onze winkel, persoonlijk of telefonisch onderhoud, mailverkeer, via contact-en andere digitale formulieren, enquêtes, kwaliteits-en/of tevredenheidsonderzoeken.

Door het gebruik van onze website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met het verzamelen en verwerken van de gegevens zoals hier beschreven. Persoonsgegevens verschaft u als gebruiker dus steeds zelf zodat u automatisch zelf beschikt over een zekere controle van de door u verstrekte gegevens. Tegelijk machtigt u ons om uw persoongegevens te verwerken in kader van het intern beheer (administratie, opvolging en/of beheer van bestellingen, facturatie, alsook marketing en persoonsgerichte publiciteit. 

Uw rechten:

Conform de wetgeving beschikt u als gebruiker steeds over het recht van inzage van uw persoonsgegevens en kan u deze indien nodig ook laten corrigeren, aanvullen of aanpassen mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart). U kan dit via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post of per e-mail (info@slagerijbernaerts.be) verzoeken. Bovendien kan u zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing, waarvoor u zich ook tot ons kan richten. Indien bepaalde gegevens door ons ontvangen echter onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden wij het recht om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik, deze gegevens worden niet door ons verkocht, doorgegeven of medegedeeld aan derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Het is mogelijk dat wij u in onze naam via een externe partner contacteteren in teken van een aanbod of service wat u zou kunnen aanbelangen.  Met deze vertrouwde partners mogen wij dan ook persoonsgegevens uitwisselen voor het uitvoeren van analyses, e-mail, nieuwsbrieven, enquêtes, onderzoeken en/of post te verzenden in teken van onze activiteiten en/of aanbod. Voor derden is steeds geheimhouding verplicht en verboden om uw persoonsgegevens verder te gebruiken.

Cookies:

Wij maken ook gebruik van cookies. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken verwijzen we naar onze Cookie Policy.

Scroll Up